Regulamin wypożyczalni

Regulamin Wypraw Rowerowych GreenEbike Sudety z dnia 24.06.2022

I. Definicje

 1. W niniejszym dokumencie przyjmuje się następujące definicje:
  • Regulamin- Zasady Świadczenia Usług Turystycznych GreenEbike Sudety świadczonych przez Spółdzielnie Socjalną Zielony Zakątek z siedzibą
   w Wałbrzychu przy ul. Niepodległości 154, NIP 8863005697, występujący
   pod nazwą handlową „GreenEbike Sudet
  • Korzystający z Usługi Turystycznej – pełnoletnia osoba fizyczna lub prawna będąca stroną umowy o Świadczenie Usługi Turystycznej GreenEbike Sudety, zwanym dalej Korzystając
  • Świadczący Usługi Turystyczne GreenEbike Sudety – Spółdzielnia Socjalna Zielony Zakątek z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Niepodległości 154,
   NIP 8863005697, zwanym dalej GreenEbike Sudet
  • Usługa Turystyczna GreenEbike Sudety – to zestaw działań nie będących imprezą turystyczną świadczony przez Spółdzielnie Socjalną Zielony Zakątek na rzec Korzystającego z Usługi Turystycznej trwających nie dłużej niż 23 godziny, według cennika stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu
   i polegający w zależności od wybranej opcji na:
   1. Wypożyczeniu roweru elektrycznego (rower do wyboru), zabezpieczenia przeciw kradzieżowego wraz z jednym kluczem oraz akcesoriami
    (do wyboru) na określony czas
   2. Udzieleniu informacji turystycznej na temat wyprawy rowerowej,
    in.: propozycji tras dla konkretnego Korzystającego zgodnie z jego oczekiwaniami, możliwościami, zainteresowaniami oraz warunkami pogodowymi;
   3. Udzielenie informacji o przewidywanych warunkach atmosferycznych
    i warunkach panujących na trasach;
   4. Dostęp telefoniczny przez cały okres trwania wyprawy rowerowej – konsultacja trasy oraz ewentualnych problemów technicznych;
   5. Przeszkolenie z zakresu użytkowania roweru elektrycznego;
   6. Serwis roweru – przed i po odbiorze roweru;
   7. Zapewnienie przewodnika podczas wybranej trasy rowerowej (opcjonalnie).
   8. Wypożyczenie roweru elektrycznego wraz z akcesoriami dla osoby małoletniej, pozostającej w trakcie wyprawy rowerowej pod opieką Korzystającego z Usługi Turystycznej (opcjonalnie).

II. Warunki zawarcia umowy

 1. Warunkiem uruchomienia realizacji Usługi Turystycznej GreenEBike
  (w tym wydanie roweru/rowerów wraz z akcesoriami ) jest:
  • podpisanie umowy na świadczenie usługi turystycznej GreenEBike Sudety przez osobę pełnoletnią
  • wniesienie zabezpieczenie zwrotu roweru wraz z akcesoriami w postaci kaucji zgodnie z Cennikiem
  • podpisanie protokołu odbioru zawierającego opis stanu powierzonego sprzętu
  • okazanie do wglądu co najmniej dwóch dokumentów Korzystającego, minimum 1 ze zdjęciem w celu spisania danych do umowy
  • uiszczenie opłaty za czas trwania usługi turystycznej GreenEBike Sudety
 2. Korzystający może opcjonalnie w ramach usługi zakupić usługę dla osoby małoletniej i wówczas to ona odpowiada za powierzony sprzęt i pokrywa ewentualne koszty.
 3. Umowa reguluje w szczególności liczbę i typ rowerów oraz innego sprzętu, czas wypożyczenia (godzinę wypożyczenia i zwrotu w danym dniu lub datę wypożyczenia i zwrotu), liczbę dni, miejsce wypożyczenia i zwrotu, jak również wypożyczenie dodatkowych elementów sprzętu i wyposażenia (akcesoria).

III. Warunki korzystania z powierzonego w ramach Usługi Turystycznej sprzętu

 1. GreenEbike Sudety oświadcza, że powierzony sprzęt w ramach Usługi Turystycznej jest sprawny technicznie oraz wyposażony zgodnie
  z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego i w takim samym stanie powinien być zwrócony. Za wady ukryte w wypożyczonym sprzęcie GreenEBike Sudety nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Korzystający ponosi pełną odpowiedzialność za powierzony sprzęt
  oraz ewentualne szkody powstałe na nim od momentu odbioru do momentu zwrotu sprzętu, a także za ewentualne następstwa zdarzeń losowych, takich jak: upadek, kolizja, przemęczenie czy uszczerbek na zdrowiu. Korzystający zrzeka się wszelkich roszczeń wobec GreenEBike Sudety z tytułu szkód powstałych w czasie korzystania z Usługi Turystycznej.
 3. Korzystający zawierając umowę oświadcza, że będzie użytkował wypożyczony sprzęt zgodnie z przepisami prawa, w tym przepisami ruchu drogowego oraz z zachowaniem należytej dbałości o wypożyczone elementy.
 4. W przypadku uszkodzenia sprzętu Korzystający zobowiązuje się pokryć koszty naprawy, które odlicza się od kaucji. Cennik uszkodzeń zawiera załącznik nr 2 do regulaminu.
 5. W przypadku, gdy uszkodzenia przewyższają kwotę kaucji Korzystający zobowiązuje się do pokrycia całego kosztu naprawy lub uszkodzenia,
  a w przypadku uszkodzenia uniemożliwiającego naprawę sprzętu lub jego utraty niezależnie od okoliczności zobowiązuje się do pokrycia zakupu nowego sprzętu tego samego typu lub jego odpowiednika.
 6. Odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie użytkujące wypożyczony sprzęt
  w okresie trwania umowy ponosi Korzystający.
 7. Korzystający jest zobowiązany do:
  • nie pozostawiania wypożyczonego roweru lub sprzętu sportowego
   i akcesoriów bez nadzoru, wyłącznie w bezpiecznych miejscach
   i z poprawnie założonym zabezpieczeniem udostępnionym przez GreenEbike Sudety. dbałości o pozostawianie baterii w stanie częściowego lub pełnego naładowania. nie wykonywania samodzielnych napraw (wykraczających poza zwykłe czynności eksploatacyjne), modyfikacji, przeróbek wypożyczonego roweru lub pozostałego sprzętu.
 8. Czas świadczenia usługi i zwrot sprzętu:
  • Usługa Turystyczna rozpoczyna się w chwili odbioru sprzętu i materiałów informacyjnych (opcjonalnie)- jest odnotowywany w umowie.
  • Sprzęt należy zwrócić w miejscu i terminie określonym w umowie.
  • GreenEBike Sudety nie jest zobowiązany do zwrotu całości lub części opłat, jeżeli Korzystający z Usługi Turystycznej z przyczyn leżących po swojej stronie lub wynikających z jego woli lub w wyniku działania siły wyższej nie wykorzystał w całości umówionego czasu wypożyczenia roweru lub sprzętu sportowego.
  • W przypadku nie zwrócenia sprzętu do godziny zamknięcia w dniu zwrotu
   i nie uzgodnieniu z GreenEBike innego terminu i miejsca zwrotu, dane zostaną przekazane Policji z informacją o prawdopodobnym popełnieniu czynu karalnego.
  • Niezależnie od poczynionych kroków prawnych w celu odzyskania powierzonego sprzętu, Korzystający zobowiązuje się do zapłaty opłaty
   za kolejne dni świadczenia usługi.
 9. Opłaty za Usługę Turystyczną są uiszczane w pełnej wysokości najpóźniej
  w momencie wydania sprzętu. W przypadku rezerwacji usługi drogą elektroniczną opłaty są wnoszone w pełnej wysokości w dniu rezerwacji. Rezygnacja z usługi w ciągu 24 godzin przed wskazanym w rezerwacji rozpoczęciem skutkuje zwrotem 50% wpłaconej opłaty. Niestawienie się Korzystającego w terminie i nieodebranie sprzętu, skutkuje przepadkiem wniesionej opłaty, a zarezerwowany sprzęt może zostać udostępniony innym klientom.
 10. Kaucja jest pobierana w formie płatności bezgotówkowej/gotówkowej i jest zwracana w terminie do 3 dni roboczych od daty zakończenia umowy, chyba że zaistnieją przesłanki do potrącenia część lub całości kaucji o których mowa w pkt 4-6
 11. Awarie wynikłe z typowej eksploatacji roweru (np. rozciągnięcie łańcucha, obluzowanie lampki, wypadnięcie śrub mocujących błotnik, rozregulowanie/wytarcie się hamulców, rozregulowanie przerzutek, urwanie się linki przerzutki) lub awarie części roweru wynikające z wady fabrycznej, nie stanowią podstawy do potrącenia z kaucji i nie są ujmowane w protokole szkodowym który jest załącznikiem nr 3 do regulaminu.

IV. Warunki postępowania w sytuacjach awaryjnych i postanowienia dodatkowe

 1. W przypadku awarii roweru/pozostałego sprzętu lub jego uszkodzenia spowodowanego w trakcie korzystania z Usługi Turystycznej Korzystający jest obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie (telefonicznie i w miarę możliwości e-mailowo) GreenEBike Sudety. GreenEBike Sudety jest zobowiązany do udzielenia zdalnej porady technicznej w celu umożliwienia Korzystającemu z Usługi Turystycznej kontynuacji trasy. W przypadku niemożności kontynuacji korzystania, jak również w przypadku awarii sprzętu lub jego uszkodzenia niemożliwych do usunięcia na miejscu awarii, GreenEBike Sudety nie jest zobowiązany do dostarczenia sprzętu zastępczego ani pomocy technicznej na miejscu awarii.
 2. W przypadku kradzieży całości lub części sprzętu Korzystający zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Policji oraz GreenEBike Sudety.

V. Reklamacja Usługi Turystycznej

 1. GreenEbike Sudety jest zobowiązany do powierzenia roweru/sprzętu wolnego od wad i odpowiada za wady.
 2. Wada fizyczna polega na niezgodności stanu technicznego wypożyczonego roweru/sprzętu z Umową o świadczenia Usługi Turystycznej.
 3. Reklamacje z tytułu niezgodności stanu technicznego wypożyczonego roweru/sprzętu z umową o świadczenia Usługi Turystycznej można składać bezpośrednio na adres GreenEbike Sudety: Spółdzielnia Socjalna Zielony Zakątek, 58-303 Wałbrzych, ul. Niepodległości 154 lub na adres mailowy: info@greenebikesudety.pl
 4. Jeżeli powierzony rower/sprzęt posiada wady, Korzystający może żądać wymiany roweru/sprzętu na wolny od wad.
 5. GreenEbike Sudety zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w ciągu 14 dni

VI. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych (ADO) Korzystającego jest GreenEBike Sudety.
 2. Dane osobowe Korzystającego będą chronione i przetwarzane przez GreenEBike Sudety. wyłącznie w celu:
  • wykonania umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (RODO),
  • realizacji prawnie uzasadnionego interesu GreenEBike Sudety polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 3. Dane osobowe Korzystającego będą przechowywane przez GreenEBike Sudety przez okres niezbędny do realizacji celu, na który Najemcy wyraził zgodę przy zawarciu umowy , z systematyczną kontrolą oceny ich przydatności, nie dłużej niż co 3 lata od daty ich wprowadzenia. Okres przetwarzania danych osobowych Korzystającego może zostać każdorazowo przedłużony przez GreenEBike Sudety o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez ADO. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymaganym przepisami prawa, w tym przepisami prawa podatkowego i o rachunkowości.
 4. Dane Korzystającego nie będą przekazywane innym podmiotom poza: przewoźnikiem lub pośrednikiem realizującym przesyłki na zlecenie ADO, dostawcom systemów informatycznych i usług IT ADO, podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Najemcą umowy, w tym o usługi prawne, operatorom pocztowym i kurierom, bankom w zakresie realizacji płatności, niektórym osobom wykonującym regulowane zawody, takim jak prawnicy.
 5. Korzystającego przysługuje prawo: dostępu do treści danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii oraz żądania ich sprostowania, usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, do cofnięcia zgody w przypadku, gdy ADO będzie przetwarzał dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Korzystającego przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez WUT narusza przepisy RODO.
 6. Korzystającego przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych. Ponadto względem przetwarzania danych osobowych dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów ADO Korzystającego przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.
 7. Podanie przez Korzystającego danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla zawarcia umowy.
 8. Dane osobowe Klienta nie będą podlegały profilowaniu.

VII. Postanowienia końcowe. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.