Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem danych jest Spółdzielnia Socjalna „Zielony Zakątek” z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Niepodległości 154; NIP:8863005697, KRS: 0000742853.
 2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z Administratorem; poprzez adres e-mail zielonyzakatekwch@gmail.com lub pisemnie na adres korespondencyjny: Spółdzielnia Socjalna „Zielony Zakątek”, ul. Niepodległości 154, 58 – 303 Wałbrzych.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach związanych z: działalnością statutową spółdzielni oraz działalnością GreenEBike Sudety na podstawie wyrażenia przez Panią/Pana dobrowolnej zgody w oparciu o art.6 ust.1 lit. a) RODO.
 4. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO i w celu spełnienia zobowiązań ciążących na spółdzielni.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom i instytucjom na potrzeby realizacji celu/celów określonych w punkcie 3 niniejszej klauzuli na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zobowiązań spółdzielni.
 8. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  do przenoszenia danych.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonywania czynności związanych z działalnością statutową spółdzielni oraz działalnością GreenEBike Sudety.
 1. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.